"Den vermeetelen mensch is slechts dan bij machte tot productieven arbeid
vermits hij zich voldoende verpooscht in toomeloze plezanterieen"